آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله -

آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله

آیت الله العظمی شمس الدین نجفی مدظله
علاج هوای نفس
بخشی از کتاب "گفتار شیعه اصول و فروع"- آیت الله العظمی شمس الدین مجتهدی النجفی
ممنوعیت نشر کتاب آیت الله العظمی نجفی مدظله
اسناد ساواک